zapamiętaj
rejestracja »
In EnglishPolski
Forum dyskusyjneChatRadioLiga typerówRelacje na żywoGaleria zdjęć

 NAJBLIŻSZY22.01.2012
 – 
Málaga - Barça
POPRZEDNI18.01.2012
 1:2 
Real - Barça
OSTATNIE TEMATY
No database selected
( ! ) Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/barcaserwis/index.php on line 381
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.000093632{main}( )../index.php:0
20.0022189744mysql_fetch_array ( )../index.php:381


( ! ) Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/barcaserwis/index.php on line 392
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.000093632{main}( )../index.php:0
20.0023189744mysql_fetch_array ( )../index.php:392
Reklama
Sklep pi?karski FC Barcelona Nike
Camp Nou

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Pe?na nazwa: El Nou Estadi del Futbol Club Barcelona

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Skrócona nazwa: Camp Nou

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Pojemno??: 109 815 miejsc

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Czas budowy: pó?tora roku

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Inauguracja: 24 wrze?nia 1957 roku

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Pierwszy mecz: FC Barcelona - Legia Warszawa

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Strzelec pierwszej bramki: Eulogio Martínez

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Wymiary boiska: 105 x 68 metrów

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png O?wietlenie: 2 180 luksów

http://img225.imageshack.us/img225/4649/campnoufu9.jpg
Pomimo, ?e pierwsze g?osy wzywaj?ce do budowy nowego stadionu pojawi?y si? w 1948 roku, to wielkie oczekiwanie zwi?zane by?o z przyjazdem w?gierskiej gwiazdy Ladislau Kubaly (czerwiec 1950 roku). Sugerowa?o ono, ?e Barça b?dzie mia?a wi?kszy stadion ni? Les Corts. Stary stadion zosta? stworzony w 1922 roku i po wielu przebudowach móg? pomie?ci? 60 tysi?cy widzów. By?a to liczba, której zwi?kszenie by?o praktycznie niemo?liwe. Dziewi?tnastego wrze?nia 1950 roku, rada zarz?dzaj?ca Barcelon?, pod przewodnictwem Agustíego Montala Galobarta, naby?a dzia?k? obok Maternitat i do?? blisko terenu starego stadionu Les Corts.

Nast?pi? przykry okres, kiedy nowa komisja (dziewi?tego lutego 1951 roku) zamieni?a zdanie na temat usytuowania miejsca budowy projektu, decyduj?c si? na teren w górnym Diagonal. Negocjacje z administratorami terenu, nie przynios?y rezultatu i ostatecznej umowy. Problem zosta? zaniechany do wyboru nowego prezydenta Barcelony, Francesca Miró-Sansa (czternastego listopada 1953 roku). Nowy prezydent by? szczególnie stanowczy w kwestii realizacji projektu nowego stadionu i jedn? z pierwszych rzeczy, jakie przedsi?wzi?? po doj?ciu do w?adzy (osiemnastego lutego 1954roz) by?o usytuowanie projektu nowego stadionu na ziemi zakupionej w 1950 roku, nie na terenie wybranym przez now? komisj?. 28 Marca, w obecno?ci 60 tysi?cy fanów, po?o?y? kamie? w?gielny pod budow? Camp Nou. By? ogl?dany przez prezydenta Parlamentu, Felipe Acedo Colungi i b?ogos?awiony przez arcybiskupa Barcelony, Gregorio Modrego.

Budowa (1954-1957)

http://img379.imageshack.us/img379/6710/campnou2fd0.jpgProjekt nowego stadionu zosta? powierzony architektom Francesco Mitjansa Miró, kuzynowi Miró-Sansy i Josepowi Soterosowi Mauri, we wspó?pracy z Lorenzo García Barbóne. Ponad rok pó?niej, jedenastego lipca 1955 roku, Klub przekaza? prawa budowy do INGAR SA, który przedstawi? kosztorys obliczony na 66 620 000 peset na realizacj? budowy w osiemna?cie miesi?cy. Jednak ko?cowy koszt by? znacznie wy?szy ni? pierwotna propozycja, osi?gaj?c 288 milionów peset, sum?, która zosta?a osi?gni?ta dzi?ki kolejnym emisjom obowi?zkowych po?yczek - kredytów hipotecznych (100 milionów peset) i kredytom bankowym (60 milionów peset). By?a to wystarczaj?ca suma, aby sfinansowa? budow? stadionu, ale Klub b?dzie op?aca? ten d?ug przez d?ugie lata.

Inauguracja

Data otwarcia stadionu zosta?a wyznaczona na dwudziestego czwartego wrze?nia 1957 roku. Utworzono Komitet organizacyjny, który mia? zaplanowa? specjaln? ceremoni? otwarcia. Komitetowi przewodniczy?o dwóch ludzi: Aleix Buxeres (stosunki spo?eczne) i Nicolau Casaus (organizacja). Dwudziestego pierwszego wrze?nia w pokoju rady zgromadzenia Barcelony, José Maria de Cossío, cz?onek Real Academia Española odczytywa? obwieszczenie, które oficjalnie otwiera?o obchody otwarcia nowego stadionu. Tego wrze?niowego weekendu, cz?onkowie ró?nych sekcji Klubu pojawili si? na seriach mi?dzynarodowych spotka? na stadionie Les Corts i w Pa?acu Municipal dEsports. Te wa?ne wydarzenia zainspirowa?y s?awnego poet? Josepa Sagarr? do napisania sonety zatytu?owanej „Blau Grana” i stworzenia hymnu stadionu Barcelony ze s?owami Josepa Badia, do muzyki Adolfa Cabané.

http://img182.imageshack.us/img182/4816/campnou4du5.jpgW dniu ?wi?ta Mercè w 1957 roku, miasto zosta?o udekorowane barwami klubu. Otwarcie rozpocz??o si? od uroczystej mszy i b?ogos?awie?stwa stadionu przez arcybiskupa Barcelony Gregorio Modrego. Zaraz potem chór Gracienc za?piewa? "Alleluja, Händla" i osadzono na tronie Matk? Bosk? Montserratu. Wielu dygnitarzy ze ?wiata sportu i polityków siedzia?o w lo?y prezydenta, obok Francesco Miró-Sansy, razem z José Solís Ruizem, g?ównym sekretarzem Ministerstwa Ruchu; José Antonio Elola Olaso i przewodnicz?cym Narodowej Delegacji Sportu, Felipe Acedo - cywilnym gubernatorem Barcelony i Josepem de Porciles, burmistrzem Barcelony.

Tarasy Camp Nou jeszcze nie ca?kowicie uko?czone, zosta?y otwarte dla ponad 90 tysi?cy ludzi, a reprezentanci wszystkich klubów sportowych Katalonii, paradowali wzd?u? tarasu z cz?onkami sekcji nale??cymi do klubu. Od?piewano hymn stadionu, nast?pnie o 4:30 po po?udniu rozegrano inauguracyjny mecz. FC Barcelona gra?a z polsk? dru?yn? z Warszawy, Legi? Warszawa. Ustawienie Barcelony, na nowym stadionie tworzyli Ramallets, Olivella, Brugué, Segarra, Vergés, Gensana, Basora, Villaverde, Martínez, Kubala i Tejada. W drugiej po?owie Jedenstka Barçy sk?ada?a si? z: Ramallets, Segarra, Brugué, Gràcia, Flotats, Bosch, Hermes, Ribelles, Tejada, Sampedro i Evaristo. Mecz zako?czy? si? zwyci?stwem Barcelony 4:2, bramki strzelane by?y przez Eulogio Martíneza, (który w jedenastej minucie strzeli? pierwszego gola na Camp Nou), Tejadam Sampedro i Evaristo. Podczas przerwy, 1 500 cz?onków Agrupació Cultural Folklórica de Barcelona ta?czy?o niezwyk?? sardan? i wypu?ci?o 10 tysi?cy go??bi. I tak zacz?? si? nowy etap w historii FC Barcelony.

Rozwój stadionu

http://img327.imageshack.us/img327/9728/campnou5av9.jpgKiedy zosta? otwarty, stadion Camp Nou móg? pomie?ci? 93 053 widzów (poprzedni plan to 150 tysi?cy miejsc - zosta? zaniechany), a boisko mierzy?o 107 na 72 metrów (aktualnie 105 na 68 - wed?ug przewodników UEFA). G?ównymi materia?ami u?ytymi do budowy by?y beton i ?elazo. Od odleg?ego roku 1957, stadion podleg? wielu renowacjom i ulepszeniom. Poni?ej przedstawiamy to, co uleg?o zmianie.

Renowacje i ulepszenia

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Inauguracja o?wietlenia (dwudziestego trzeciego wrze?nia 1954) - pierwsza o?wietlona od sektorów gra na Camp Nou by?a to druga runda meczu Mistrzostw Europy w sezonie 1956/1957, mi?dzy FC Barcelon? a CDNA Sofia.

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Elektroniczna tablica wyników w drugiej kondygnacji trybuny (sezon 1975/1976).

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Prywatne lo?e. Strona, bramka pó?nocna, bramka po?udniowa, druga kondygnacja (sezon 1981/1982).

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Salon dla VIP-ów. Ni?sza kondygnacja (1981/1982).

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Pokój dla prasy. Ni?sza kondygnacja (1981/1982).

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Matrycowe tablice wyników. Bramka pó?nocna i po?udniowa.

http://img155.imageshack.us/img155/6229/campnou6zq3.jpghttp://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Powi?kszenie stadionu (zbie?nie z Mistrzostwami ?wiata w 1982 roku, pojemno?? stadionu wzros?a z dodaniem 22 150 nowych miejsc w trzech kondygnacjach. To podnios?o pojemno?? stadionu Camp Nou do 115 tysi?cy.

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Otwarcie muzeum klubu, druga kondygnacja (dwudziestego czwartego wrze?nia 1984).

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Muzeum "?ród?o Sztuki" (sezon 1985/1986).

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Nowy budynek dla Stowarzyszenia by?ych graczy - pierwsza kondygnacja (sezon 1990/1991).

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Przerobienie tarasu pierwszej kondygnacji. T? praca podj?ta w lecie 1994 roku, obni?ona o dwa i pó? metra, aby podnie?? obj?to?? ni?szych kondygnacji. Zainstalowano siedzenia w obszarach za bramkami i usuni?to faz? bezpiecze?stwa.

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Hale Wembely i Basle. Pierwsza kondygnacja (sezon 1994/1995), dwie 250-metrowe hale, które s? u?ywane przez cz?onków Fundacji FC Barcelona w dniu meczów.

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Nowe lo?e dla prasy - trzecia kondygnacja (sezon 1994/1995).

http://img169.imageshack.us/img169/5726/campnou7kf3.jpghttp://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Odnowienie dachu trybuny (sezon 1994/1995).

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Budowa rz?du zero. Praca, by?a wykonana w lecie 1994 roku - budowa rz?du zero w dwóch kondygnacjach, strony, obszary pó?nocnej i po?udniowej bramki; by?a kondygnacja rz?du zero trybuny zbudowanego w 1993 roku.

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Muzeum klubu - druga kondygnacja trybuny (dwudziestego pa?dziernika 1994).

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png G?ówny chodnik wokó? Stadionu (sezon 1995/1996).

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Lo?a fundacji. Pierwsza kondygnacja trybuny (sezon 1995/1996).

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Rozbudowa lo?y prezydenckiej. Druga kondygnacja trybuny (sezon 1995/1996).

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Instalacja o?miu wind przy ró?nych bramach (sezon 1996/1997). Praca na trybunie stadionu w sezonie 1996/1997 pozwoli?a na stworzenie 400 nowych miejsc parkingowych na dwóch ró?nych pi?trach. Dodane do czterystu miejsc stworzonych rok wcze?niej tworz?c ogóln? liczb? o?miuset miejsc parkingowych.

http://img287.imageshack.us/img287/1011/campnou10us5.jpghttp://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png FC Barcelona - Saints - Centrum Medycyny Sportowej, po?udniowa bramka drugiej kondygnacji (sezon 1996/1997).

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Oddzia? (Jednostka Kontroli Dzia?ania (OCU) - trzecia kondygnacja trybuny (sezon 1996/1997).

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Przebudowa fasady i holu g?ównego (wej?ciowego) trybuny i powi?kszenie muzeum. Dzi?ki tym zmianom, muzeum powi?kszy?o si? trzykrotnie i stworzono korytarz, aby stworzy? dost?p dla cz?onków klubu. Fasada zosta?a ozdobiona napisami z?o?onymi z nazwisk wszystkich graczy w historii klubu.

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Nowe elektroniczne tablice wyników na stadionie (sezon 1997/1998). Podczas tego sezonu stare tablice zosta?y rozebrane i zast?pione nowymi, elektronicznymi i kolorowymi, z zastosowaniem najnowszych technologii.

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Biuro Obs?ugi Technicznej. Druga kondygnacja (sezon 1997/1998).

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Zmiana miejsc dla stoj?cych na tarasie z miejscami siedz?cymi. ?ciana i trzecia kondygnacja, bramki (sezon 1998/1999). Po tej zmianie Camp Nou ma teraz miejsca siedz?ce dla 98 787 osób.

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Nowy system g?o?ników. Trzecia kondygnacja trybuny (sezon 1998/1999).

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Nowy system reflektorów. Trybuna - trzecia kondygnacja ?ciany (sezon 1998/1999).

Stadion obecnie jest wysoki na czterdzie?ci osiem metrów i na powierzchni? terenu 55 tysi?cy metrów kwadratowych, a tarasy mog? by? ewakuacja w pi?? minut. W trakcie sezonu 1998/1999, UEFA docenia?a znaczenie stadionu Camp Nou, klasyfikuj?c go jako stadion pi?ciogwiazdkowy.

Najwa?niejsze udogodnienia i zale?no?ci

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Szatnie

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Kaplica

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Lo?e (prezydenta, dla u?ytku fundacji i prywatnie)

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Salon VIP-ów

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Pokój dla prasy

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Studio telewizyjne

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Lo?e dla prasy

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Biuro Obs?ugi Technicznej

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Jednostka kontroli dzia?ania

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Pokój dla stowarzyszenia by?ych graczy

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Muzeum - FC Barcelona - prezydent Nunez

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Centrum Barcelony

Koncerty na stadionie

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Lluís Llach (siódmy lipiec 1985 roku).

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Bruce Springsteen (trzeci sierpie? 1988 roku).

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Michael Jackson (dziewi?ty sierpie? 1988 roku).

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Julio Iglesias (ósmy wrzesie? 1988 roku). Koncert zorganizowany przez Amnesty International (dziesi?tego wrze?nia 1988 roku), zorganizowany w intencji przestrzegania praw cz?owieka. Wyst?pili: Bruce Springsteen, Sting, Youssou N'Dour, Tracy Chapman, Peter Gabriel oraz El Último de la Fila.

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Trzej tenorzy (trzynasty lipiec 1997 roku): Josep Carreras, Plácido Domingo oraz Luciano Pavarotti.

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Josep Carreras (pierwszy pa?dziernik 1999 roku). Kulturalne wydarzenie w setn? rocznic? klubu.

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Grupa U2 (lato 2005 roku). Po koncercie tego zespo?u rockowego trzeba by?o zmieni? 50% murawy Camp Nou.

Wizyta Papie?a

Siedemnastego listopada 1982 roku, FC Barcelona zosta?a zaszczycona wizyt? papie?a Jana Paw?a II, który odprawi? uroczyst? msz? na Camp Nou w obecno?ci 120 tysi?cy wiernych, którzy ze stoickim spokojem znie?li silny deszcz, padaj?cy tego dnia. Prezydent Josep Luis Nunez, ofiarowa? Jego ?wi?tobliwo?ci kart? cz?onkowsk? z numerem 10 800.

Fina?y z udzia?em FC Barcelony na Camp Nou

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Fina? Mistrzostw Genera?a w 1962 roku pomi?dzy FC Barcelon?, a Realem Zaragossa (23 czerwca 1963 roku). Obecno?? genera?a Franka w stolicyc Katalonii znaczy?a, ?e chocia? raz fina? Mistrzostw, które nosi?y jego imi? nie by? grany w Madrycie. Barça wygra?a tytu? przez pokonanie przeciwnika 3:1, gole strzelili Pereda, Kocsis i Zaldua.

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Fina? Pucharu Zwyci?zców Pucharów w sezonie 1981/1982 - mecz mi?dzy FC Barcelon? i Standard Liege (dwunastego maja 1982 roku), 100 tysi?cy widzów oszala?o kiedy Barça wygra?a 2:1, gole strzelali: Simonsen i Quini.

Europejskie fina?y bez udzia?u FC Barcelony na Camp Nou

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Fina? Pucharu Zwyci?zców Pucharów w sezonie 1971/1972 mi?dzy Glasgow Rangers, a Dynamo Moskwa (dwudziestego czwartego maja 1972 roku), wygrany przez Szkotów 3:2.

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Fina? Pucharu Europy 1988/1989 mi?dzy Milanem, Steua Bukareszt (dwudziesty czwarty maj 1989 roku). W?osi wygrali 4:0.

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Fina? Ligi Mistrzów 1998/1999 mi?dzy Manchesterem United, a Bayernem Monachium (dwudziestego szóstego maja 1999 roku), wygrany przez Anglików 2:1. Gra by?a cz?sci? obchodów stulecia FC Barcelony.

Inne wydarzenia na stadionie Camp Nou

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Dwudziestego siódmego listopada 1974 w ramach obchodów 75-lecia klubu zosta? uroczy?cie, po raz pierwszy od?piewany hymn "Cant del Barça" - hymn klubu FC Barcelony. Za?piewa?o go 350 tysi?cy osób pod przewodnictwem Oriola Martorella. Potem rozegrano towarzyski mecz mi?dzy Barç?, a Wschodznimi Niemcami (2:1).

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Inauguracja Mistrzostw ?wiata w 1982 roku w Hiszpanii. Trzeciego czerwca 100 tysi?cy widzów obserwowa?o wzruszaj?c? ceremoni? otwarcia. Nast?pnie rozegrano pierwszy mecz turnieju mi?dzy Argentyn?, a Belgi? (0:1). Po tek niezapomnianej nocy, Camp Nou by? tak?e estrad? dla nadchodz?cych meczy: Polska - Belgia (dwudziestego ósmego czerwca, 3:0), Belgia - ZSRR (pierwszego lipca lipca, 0:1), ZSRR - Polska (czwartego lipca, 0:0), W?ochy - Polska (ósmego lipca, 2:0).

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Latem 1992 roku Barcelona, by?a gospodarzem Igrzysk Olimpijskich. Stadion Camp Nou by? centralnym miejscem zawodów w pi?ce no?nej w by?o to miejsce, gdzie hiszpa?ska dru?yna, która sk?ada?a si? z pi?karzy Barçy - Ferrer i Guardiola, wygra?a z?oty medal po pokonaniu Polski 3:2 w fina?owym meczu (ósmego sierpnia 1992 roku).

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Dwudziestego ósmego listopada 1998 roku, na stadionie obchodzono stulecie klubu. By?o to wielkie ?wi?to, którego kulminacj? by?o od?piewanie hymnu, przez katalo?skiego piosenkarza i kompozytora Joana Manuela Serrata.

http://img407.imageshack.us/img407/6527/pktvc7.png Mecz mi?dzy FC Barcelon?, a Brazylj?, g?ówne wydarzenie obchodów stulecie (dwudzistego ósmego kwietnia 1999 roku). Gra zako?czy?a si? remisem 2:2, by?a bardzo emocjonuj?ca i zanim si? rozpocz??a wszyscy byli gracze, paradowali na boisku.

Autor: Pawe? Mazur, ?ród?o: FCBarcelona.com, w?asne


Główna wiadomość

Oficjalnie: Song w Barcelonie za 19 mln euro!

18.08.2012 | 18:09:30 | dodał: Rafał Ciosmak


Dziś dokładnie o godzinie 18:00 na oficjalnej stronie internetowej Barcelony pojawiła się informacja o osiągnięciu porozumienia z Arsenalem Londyn w sprawie transferu Alexa Songa....

Liczba komentarzy: 0
Pozostałe aktualności

Bramki z meczu Barcelona-Atletico Madryt w wysokiej rozdzielczości

25.12.2012 | 13:22:09 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze spotkania pomiędzy Barceloną a Atletico Madryt. Trafienia dla Dumy Katalonii za...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Rayo-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

30.10.2012 | 19:20:10 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze spotkania pomiędzy Rayo a Barceloną. Trafienia dla Dumy Katalonii zanotowali: ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Deportivo-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

28.10.2012 | 16:42:50 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was zaległe gole z szalenie emocjonującego i co najważniejsze wygranego spotkania pomiędzy ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z Grand Derby: Barcelona vs Real Madryt w wysokiej rozdzielczości

07.10.2012 | 23:23:43 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze zremisowanego Grand Derby pomiędzy Barceloną a Realem Madryt.Oba trafienia dla ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Sevilla-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

30.09.2012 | 00:22:13 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wygranego spotkania pomiędzy Sevillą a Barceloną. Trafienia dla Dumy Katalonii w...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Barcelona-Granada w wysokiej rozdzielczości

23.09.2012 | 01:04:24 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole wygranego spotkania pomiędzy Barceloną a Granadą. Trafienia dla Dumy Katalonii w k...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Getafe-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

17.09.2012 | 00:45:17 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wysoko wygranego spotkania pomiędzy Getafe a Barceloną. Trafienia dla Dumy Kata...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Osasuna-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

28.08.2012 | 15:30:31 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wygranego spotkania pomiędzy Osasuną a Barceloną.Obydwie bramki dla Dumy Katalo...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Barcelona-Real Sociedad w wysokiej rozdzielczości

20.08.2012 | 18:45:30 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wysoko wygranego spotkania pomiędzy Barceloną a Realem Sociedad.Bramki dla Barce...

Liczba komentarzy: 0

Tello od początku, Piqué, Iniesta i Alexis na ławce

19.08.2012 | 20:10:07 | dodał: Rafał Ciosmak


Tito...

Liczba komentarzy: 01.FC Barcelona58
2.Real Madryt51
3.Villarreal CF42
4.Valencia CF40
5.RCD Espanyol37
6.Athletic Club32
Zobacz pełną tabelę »

Hercules - FC Barcelona
21. kolejka ligowa
29.01.2011
UD Almería - FC Barcelona
1/2 CdR
02.02.2011


W dniu dzisiejszym nikt nie obchodzi urodzin


Sklep pi?karski FC Barcelona Nike

On-line na stronie:
Regulamin strony »"Z Realem zawsze jest tak samo. Oni nie chcieli grać z nami w piłkę nawet na własnym stadionie."

Gerard Piqué.
Sonda na BS
Czy Oriol Romeu powinien porócić latem do Barcelony?

Tak, to młody, utalentowany zawodnik, warto wydać na niego 10 milionów euro
Nie, jest niepotrzebny, mamy mnóstwo graczy na jego pozycję
Partnerzy Barca Serwis
asroma.plbocajuniors.pl